BUURTDESIGN

OVERZICHT

Buurtdesign is een creatieve buurtaanpak met impact. Het is gericht op het samen met bewoners en partners ontwerpen van oplossingen voor de uitdagingen in de straat, buurt, wijk, dorp of stad. De aanpak heeft als doel om de (sociale) systemen en structuren in de samenleving te veranderen die het gelukkig samenleven in de weg staan. Door samenwerking, experimenteren, creativiteit, verbeelding en actie. 


STAP 1: AMBITIE
Bij Buurtdesign starten we met het vaststellen van een gemeenschappelijke ambitie. Dit doen we tijdens onze 'Ambitie Expeditie', waarbij we samen met betrokken organisaties en bewoners de toekomstige richting bepalen. Het doel is om gezamenlijk concepten te ontwikkelen die aansluiten bij de lokale uitdagingen, met een sterke nadruk op het perspectief van de bewoners. Tijdens deze stap definiëren we wat we samen willen bereiken en hoe we dit in co-creatie gaan realiseren.

Het gaat hierbij niet alleen om het bepalen van doelen, maar ook om het opzetten van een effectief samenwerkingsproces. We leggen de basis voor een vruchtbare samenwerking, gericht op het creëren van een omgeving waarin mensen gelukkig kunnen samenleven. Het kernpunt is het opzetten van een co-creatie en co-design proces dat alle betrokkenen activeert en verbindt.


STAP 2: ONTDEKKEN

In de tweede stap van Buurtdesign ligt onze focus op het identificeren van de specifieke behoeften en uitdagingen van bewoners, in overeenstemming met onze drie concepten: de Speelroute, de Leefstraat en de Buurtwinkel. Deze concepten zijn voor ons tools om bewoners te betrekken bij het proces. Onze Buurtdesigners werken nauw samen met de community, en deze aanpak brengt ons snel in een actieve 'doen'-modus. Door te begrijpen wat belangrijk is voor hun leefomgeving, gaan we verder dan alleen luisteren; we betrekken bewoners actief bij het ontwerpproces en beginnen meteen met het gezamenlijk vormgeven van een eerste prototype. Dit zet de toon voor snelle actie en concrete resultaten, en is cruciaal voor het omzetten van behoeften in tastbare, creatieve oplossingen.

Deze betrokken benadering stelt ons niet alleen in staat om diepgaand inzicht te verkrijgen in de wensen van bewoners, maar ook om deze snel te verweven in het ontwerpen van oplossingen die naadloos aansluiten bij de lokale communities. Door deze stap te zetten, komen we direct in actie en creëren we positieve veranderingen.


STAP 3: UITDAGINGEN  

In stap 3 van Buurtdesign concentreren we ons op het begrijpen en vormgeven van lokale uitdagingen, gebaseerd op onze concepten: de Speelroute, de Leefstraat en de Buurtwinkel. We stellen vragen als: "Hoe stimuleren we ontmoetingen specifiek in deze omgeving?" en "Hoe creëren we hier een gezondere leefomgeving?"

Onze Buurtdesigners verkennen de huidige en mogelijke toekomst van elke buurt, gericht op de ervaringen en behoeften van de bewoners. Bij het doorontwikkelen van het eerste prototype betrekken we actief de eerste gebruikers en andere bewoners. Hun feedback is cruciaal voor het aanpassen en versterken van de oplossingen, om ervoor te zorgen dat deze echt aansluiten bij de lokale community. Door deze samenwerking brengen we de essentie van elke uitdaging naar voren en bepalen we wat er nodig is om samen succesvolle veranderingen te realiseren.


STAP 4: OPLOSSINGEN
Na het vaststellen van de uitdagingen, ligt in stap 4 van Buurtdesign de focus op het ontwikkelen van oplossingen. Bewoners worden aangemoedigd om ideeën aan te dragen, waaruit we de meest veelbelovende selecteren. Deze stap draait om actie: we zetten ideeën om in praktische stappen. Dit vereist niet alleen creativiteit, maar ook financiële investeringen om de ideeën te kunnen uitvoeren. Het gaat om het realiseren van concrete oplossingen en het creëren van toekomstperspectieven, wat een combinatie van inzet, tijd, energie en middelen betekent. 

Ons doel is om ideeën te vertalen in realiteit, wat leidt tot positieve veranderingen en gelukkiger samenleven in de communities. Dit proces van verandering vraagt om een gezamenlijke investering, zowel in termen van inzet als financieel, om een duurzame impact in de buurt te waarborgen. 


STAP 5: PROTOTYPE

In stap 5 van het Buurtdesign-proces zetten we de ontwikkeling van het eerste prototype uit stap 2 voort, door het te verfijnen en uit te breiden. Tevens geven we vorm aan de oplossingen van stap 4 door zowel verbeterde als meerdere nieuwe prototypes te creëren. Daardoor worden de veranderingen tastbaar en zichtbaar voor de community en bieden ze extra ruimte voor feedback.

Deze fase focust op het daadwerkelijk testen en verfijnen van de ontwerpen, waarbij we nauw luisteren naar de stem van de community. Door het verkennen van verschillende prototypes openen we deuren naar uiteenlopende oplossingen, waardoor we samen met de bewoners kunnen bepalen welke strategie het best past bij hun behoeften en wensen. Dit proces is essentieel voor het bewerkstelligen van praktische en zinvolle veranderingen in de buurt.


STAP 6: TESTEN

Volgend op de ontwikkeling van prototypes in stap 5, is het testen in de buurt de volgende essentiële stap in Buurtdesign. We brengen de prototypes naar de praktijk om ze te toetsen en buurtgerichte uitdagingen te identificeren. Dit proces verzamelt waardevolle bewonersfeedback en verhoogt het vertrouwen en de acceptatie van de voorgestelde veranderingen.

Door deze prototypes in de alledaagse realiteit van de buurt te testen, evalueren we hun effectiviteit en maken we zo nodig aanpassingen. Dit zorgt ervoor dat de veranderingen niet alleen impact hebben, maar ook duurzaam zijn en goed aansluiten bij de behoeften van de communities.


STAP 7: VOLHOUDEN

Stap 7 van Buurtdesign focust op het volhouden van de bereikte veranderingen. Deze stap draait om het blijven stimuleren van de ideeën, visie en betrokkenheid van bewoners en partners, gericht op het versterken van verbondenheid en het voortzetten van samenwerking.

Voor duurzame systeemverandering is voortdurende inzet voor nieuwe houdingen, gedragingen en routines nodig. Belangrijk is dat bewoners zich verantwoordelijk voelen, zeggenschap krijgen en betrokken blijven bij de ontwikkelingen. De oprichting of versterking van een bewonersorganisatie kan hierbij ondersteunend werken.

Cruciaal voor het duurzaam houden van veranderingen is de focus op wat bewoners voor de toekomst willen, wat ze zelf kunnen bijdragen en welke ondersteuning ze nodig hebben. Het ontwikkelen van verbinding, vertrouwen en eigenaarschap is essentieel in dit voortdurende proces van sociale systeemverandering.

ITERATIEF PROCES
Buurtdesign is een iteratief proces. Een iteratief proces betekent dat we herhaaldelijk leren en aanpassen. Het is belangrijk omdat het ons in staat stelt om stapsgewijs te verbeteren, flexibel te zijn, de betrokkenheid van de community te vergroten, betere resultaten te behalen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. In Buurtdesign leidt dit tot effectievere oplossingen en een nauwere betrokkenheid van bewoners.


BUURTDESIGN - 4 tot 6  maanden - minimale inzet 6 uur per week x 2 Buurtontdekkers = 12 uur per week.


Vanuit BUURTDESIGN bieden wij de Ambitie Expeditie, drie concepten en vier tools aan, die wij tijdens onze avonturen in kunnen zetten. De Ambitie Expeditie is de start van het proces. De drie concepten zijn de Speelroute, Leefstraat en Buurtwinkel. De vier tools zijn allereerst onze band GRATIS ENTREE, om op muzikale  wijze te ontdekken welke uitdagingen bewoners belangrijk vinden in de buurt. De Buurtontdekkers Games. Allerlei spelvormen om samen met bewoners te werken aan 'gelukkig samenleven'. Het samen opzetten van een sterke bewonersorganisatie. Wat ons betreft bij voorkeur een bewonerscoöperatie. Het opleiden van Buurtdesigners die het proces kunnen continueren. Buurtdesigners zijn bewoners die medebewoners coachen bij de ontwikkeling en uitvoering van de oplossingen en ideeën voor de buurt. 

AMBITIE EXPEDITIE

Ben je op zoek naar een vernieuwende buurtaanpak? De Ambitie Expeditie van De Buurtontdekkers biedt de perfecte springplank. In slechts twee dagdelen krijg je de expertise van twee Buurtontdekkers die je begeleiden bij het ontdekken en vormgeven van jullie gezamenlijke ambitie.


Lees meer >

DRIE CONCEPTEN

In onze praktijk komen wij vaak dezelfde uitdagingen tegen. Op basis daarvan hebben wij de concepten Speelroute, Leefstraat en Buurtwinkel ontwikkeld. Deze concepten zijn de sleutel tot onze missie om communities te veranderen en gelukkig samenleven te stimuleren. Ze richten zich op het versterken van sociale, fysieke en economische aspecten, waarbij spelen en bewegen, leefbaarheid en sociaal ondernemerschap centraal staan. Door deze bewezen benaderingen creëren we niet alleen buurten, maar vormen we communities waarin elke uitdaging een kans wordt voor groei en bloei.


Lees meer >

SPEELROUTE

De Buurtontdekkers introduceert de 'Speelroute' als een vernieuwend concept om buurten nieuw leven in te blazen en het gelukkig samenleven te verhogen. Dit concept gaat verder dan traditionele speel- en ontmoetingsplaatsen door zowel de fysieke als sociale dynamiek van de leefomgeving te versterken.


Lees meer >

LEEFSTRAAT

De leefstraat van De Buurtontdekkers is meer dan een straat; het is een effectief concept voor buurtvernieuwing. Dit concept draait om het veranderen van traditionele straten in levendige, multifunctionele ruimtes die het hart van de community vormen. Hierin staat niet alleen het uiterlijk centraal, maar vooral het activeren van bewoners om samen hun buurt te laten bloeien.


Lees meer >

BUURTWINKEL

De Buurtontdekkers brengen een mooi concept tot leven met de 'buurtwinkel'. Een initiatief dat niet alleen de lokale economie stimuleert, maar ook de sociale cohesie in buurten versterkt. Dit concept is gericht op het bevorderen van duurzaamheid, het aanpakken van armoede en het positief benaderen van gentrificatie, met als doel een inclusieve en bloeiende community.


Lees meer >

GRATIS ENTREE

GRATIS ENTREE is onze band. Muziek als interventie werkt erg goed. Daar worden mensen blij van. Ben en Antonie spelen vaak met z'n tweeën. Akoestisch gitaar en melodica. Soms aangevuld met een bassist, drummer en elektrisch gitarist. GRATIS ENTREE speelt midden op een plein, in een park of een plantsoen. Maar het kan ook in de huiskamer bij bewoners thuis. Of als intermezzo tijdens een training. Ook hebben wij een leuke live popquiz in huis. Wij spelen overal, want muziek verbindt mensen. 


Lees meer >

GAMES

De Buurtontdekkers Games: de Buurtchallenge, de Pub kwis, Petje op petje af, Memory, Kaartspelen, Het geheim van de Buurt, Speurtochten, Schat zoeken, Zeeslag, 60 Seconds, Wie is de Buurtdesigner, Bamboe Challenge, Burger Verstand, de Buurt Jukebox. Afhankelijk van de opdracht organiseren wij diverse games om bewoners en professionals te inspireren tot sociale verandering, sociale innovatie en creativiteit.


Lees meer >

BEWONERSCOÖPERATIE

Vanuit De Buurtontdekkers leggen we sterk de nadruk op community development en community organization, waarbij eigenaarschap centraal staat. Dit betekent dat bewoners niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen buurt, maar ook de mogelijkheid hebben om daadwerkelijk invloed uit te oefenen en beslissingen te nemen. Wij geloven dat het stimuleren van eigenaarschap het meest effectief kan plaatsvinden binnen een bewonerscoöperatie.


Lees meer >

BUURTDESIGNERS

Buurtdesigners vormen een onschatbare aanvulling op de professionals in de buurt. Ze brengen unieke perspectieven en lokale kennis in, waardoor ze een cruciale rol spelen in het versterken van de buurt en het realiseren van positieve veranderingen. Hun betrokkenheid en creativiteit voegen een waardevolle dimensie toe aan de samenwerking tussen bewoners, ervaringsdeskundigen en professionals. Dit maakt de Buurtdesigners tot een essentieel onderdeel van de Buurtdesign-aanpak en draagt bij aan een bloeiende en gelukkige buurt.

Op de foto de Buurtdesigners van de Kamperpoort in ZwolleLees meer >